Je bent hier:

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN | ZAKELIJK

De algemene voorwaarden voor zakelijke opdrachten volgen hieronder:

Definities:
Opleiding: Onderwijs, training, cursus en/of instructie, zowel op afstand als op locatie.

Ondernemer: Een bedrijf dat gecertificeerd is door Triple L Certification en educatieve diensten aanbiedt.

Opdrachtgever: Een bedrijf, ongeacht de rechtsvorm, dat educatieve diensten van de ondernemer afneemt.

Algemeen:
De ondernemer die deze voorwaarden hanteert, is gecertificeerd door Triple L Certification. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen de ondernemer en opdrachtgevers, evenals hun rechtsopvolgers.

Gedragsregels:
Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot training en opleiding worden uitgevoerd met inachtneming van de bedrijfscode van Triple L Certification. Deze code is beschikbaar op www.Triple-lcertification.nl of kan op verzoek worden verstrekt.

Opdracht in strijd met de gedragscode:
De ondernemer zal een opdracht weigeren of de uitvoering ervan staken als dit in strijd zou zijn met de gedragscode van Triple L Certification.

Opdrachtaanvaarding:
De ondernemer aanvaardt alleen opdrachten waarvoor hij gekwalificeerd is. De medewerkers die worden ingezet voor een opdracht moeten beschikken over de benodigde kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen. Eventuele wijzigingen in het team worden in overleg met de opdrachtgever besproken, mits dit de kwaliteit en continuïteit niet schaadt.

Totstandkoming van de opdracht:
De opdracht wordt aanvaard op basis van volledige overeenstemming tussen beide partijen over de inhoud en uitvoeringscondities. Dit wordt bereikt door een grondige uitwisseling van relevante informatie tussen de ondernemer en de opdrachtgever.

Uitvoercondities:
In overleg kunnen afspraken worden gemaakt over verschillende aspecten, zoals de doelgroep, deelnamevoorwaarden, leerbehoeften, onderwerpen, werkwijzen, gebruikte materialen, evaluatie, kostenramingen en betalingsregelingen.

Wijzigingen van de opdracht:
Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die de oorspronkelijke afspraken beïnvloeden, zal hierover tijdig overleg plaatsvinden om de afspraken aan te passen.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht (overmacht):
De ondernemer behoudt zich het recht voor om zich uit een opdracht terug te trekken als veranderingen buiten zijn invloedssfeer een goede uitvoering ervan belemmeren. In geval van overmacht worden reeds gemaakte kosten niet terugbetaald.

Voortgangsrapportage:
De ondernemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van het werk en biedt inzicht in de toegepaste methoden.

Documentatie van de opdracht:
De ondernemer documenteert de uitgevoerde opdrachten op passende wijze voor verantwoording achteraf en voorkomt misbruik van archiefstukken.

Vertrouwelijkheid:
De ondernemer behandelt verstrekte vertrouwelijke informatie met zorgvuldigheid en gebruikt deze alleen voor zover nodig voor de uitvoering van de opdracht.

Klachtenprocedure:
Klachten kunnen worden gemeld via 0297 297 710 of info@route95.nl. De klacht wordt binnen één werkdag behandeld door de Communicatiemanager, die het vervolgens bespreekt met alle betrokken partijen en indien nodig met de directie. De oplossing wordt binnen 48 uur na het eerste contact teruggekoppeld.

Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan een beroep worden gedaan op Triple L Certification via info@Triple-L-Certification.

Triple L Certification:

Leden van Triple L Certification dienen zich te houden aan de gedragscode. Klachten over de naleving van deze voorwaarden kunnen worden voorgelegd aan het secretariaat van Triple L Certification.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN | PARTICULIER

Definities:
Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. EVC: Verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten.

Overeenkomst:
Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 12. Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die gecertificeerd is door Triple L Certification en een educatieve dienst levert. Consument/Particulier: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de onderneming afneemt.

Toepasselijkheid:

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs.

 2. Als de ondernemer andere (branchegerelateerde) algemene voorwaarden gebruikt, die niet in overleg met consumentenorganisaties tot stand zijn gekomen, zijn die voorwaarden niet van toepassing. Dit laat de mogelijkheid van de ondernemer om aanvullende voorwaarden te hanteren in de overeenkomst onverlet, mits deze niet ten nadele van de consument van deze Algemene Voorwaarden afwijken.

 3. In geval van uitsluitend (deel)examens, EVC-trajecten of andere vormen van beoordeling zijn bepaalde artikelen niet van toepassing, zoals vermeld in de overeenkomst.

 4. Bij conflicten over welke voorwaarden van toepassing zijn, beslist de geschillencommissie zoals beschreven in artikel 16, gebaseerd op de afspraken tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst.


Aanbod

 1. Het aanbod wordt schriftelijk of elektronisch verstrekt.
 2. Het aanbod omvat een volledige beschrijving van de educatieve dienst en/of het lesmateriaal, inclusief eventuele verplichtingen.
 3. De consument wordt voorafgaand aan de overeenkomst expliciet op de hoogte gebracht van deze algemene voorwaarden.
 4. De consument kan worden gevraagd zijn persoonsgegevens te verstrekken volgens de geldende regelgeving.

Overeenkomst:

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.
 2. De consument ontvangt schriftelijk of elektronisch een bevestiging van de overeenkomst.
 3. Essentiële gegevens over de overeenkomst worden aan de consument verstrekt in een duurzame vorm.

© 2024 All Rights Reserved.